පාද අහිමි වූවන්ට සවියක්වු ආවාස් ඉන්ටර්නැෂනල්.

AAWASSL - Sri Lanka

පාද අහිමි වූවන්ට සවියක්වු ආවාස් ඉන්ටර්නැෂනල්.

පාද අහිමි වූ, හිටපු එල් ටී ටී ඊ සාමාජිකයින් හත් දෙනෙකුට හා හිටපු සාමජිකාවකට කෘතිම පාද පරිත්‍යාගයක් පසුගියදා දින යාපනය සරස්වතී ශාලාවේදී උතුරු පලාත් ආන්ඩුකාර අචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා අතින් සිදු කෙරිණි.

No Comments

Add your comment